Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 3)

  Người chân chánh phát tâm niệm Phật, trong thời đại động loạn này, nhất định phải nhận thức rõ ràng: “Nhà Phật thường nói: ‘Muôn thứ không mang được, chỉ có nghiệp theo thân’”. Chúng ta phải suy ngẫm, hiểu rõ câu này; sau đó mới biết làm thế nào để dụng công, làm cách nào để tu trì.

Phàm những gì không mang theo được, quyết định đừng để nó trong lòng. Những gì có thể mang theo, nhất định phải tranh thủ thời gian từng giây từng phút, đừng để luống qua vô ích.
Những gì có thể mang theo? Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức đều có thể mang theo; đây là việc thiện nhỏ của thế gian! Chư Phật, Như Lai còn kỳ vọng ở chúng ta đạt điều thiện lớn; đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Phật, thành Bồ Tát nhất định phải thâm tín Tịnh Độ, niệm Phật vãng sanh.
Làm thế nào mới đạt đến chỗ “Lão Thật”? Nhất định phải buông xuống vạn duyên. Ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh, duy trì tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi của chính mình. Câu “A Di Đà Phật” hãy thời thời khắc khắc giữ mãi trong tâm. Gặp chúng sanh nào hữu duyên, chúng ta hãy chân thành, cung kính, hoan hỉ đem pháp môn này giới thiệu với họ, khuyên mời và khuyến khích họ tu. Đây chính là chân thật cúng dường; “Trong tất cả cúng dường, cúng dường pháp là tối thắng”.
Có như thế mới tương ứng với bổn nguyện của Phật A Di Đà, với Chư Phật, Như Lai. Phải tu học như vậy thì thời gian trong một ngày của chúng ta mới không bị luống uổng; thân tâm chúng ta chắc chắn được thanh tịnh, pháp hỉ sung mãn và cảm ứng đạo giao với Chư Phật, Bồ Tát. (PS.Tịnh Không)

Kinh Địa Tạng Giảng Ký- (Trọn Bộ)

KÍCH VÀO BIỂU TƯỢNG  >I ĐỂ CHUYỂN BÀI

 

 

Vọng Tâm Tạo Nghiệp

 

 

Khác biệt Ma và Phật

 

 

 

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên- (Trọn Bộ )

KÍCH VÀO BIỂU TƯỢNG  >I ĐỂ CHUYỂN BÀI

 

 

 

Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai

 

Tín, Nguyện, Chuyên Trì Danh Hiệu Phật

 

 

Kinh Kim Cang Giảng ký- Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng (trọn bộ)

KÍCH VÀO BIỂU TƯỢNG  >I ĐỂ CHUYỂN BÀI

 

 

Hóa giải lòng oán hận sâu nặng

 

 

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (trọn bộ)

KÍCH VÀO BIỂU TƯỢNG  >I ĐỂ CHUYỂN BÀI

 

 

Buổi Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không

 

 

Giảng Kinh Hoa Nghiêm- (Trọn bộ)

KÍCH VÀO BIỂU TƯỢNG  >I ĐỂ CHUYỂN BÀI

 

 

NHỮNG BÀI PHÁP HAY - Phương Pháp Tu Học (trọn bộ)

KÍCH VÀO BIỂU TƯỢNG  >I ĐỂ CHUYỂN BÀI

 

 

Nói Về Phóng Sanh Và Hộ Sanh Tam Quy Ngũ Giới

Tam Quy Ngũ Giới

 
Back to Top