Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 2)

  Người chân chánh phát tâm niệm Phật, trong thời đại động loạn này, nhất định phải nhận thức rõ ràng: “Nhà Phật thường nói: ‘Muôn thứ không mang được, chỉ có nghiệp theo thân’”. Chúng ta phải suy ngẫm, hiểu rõ câu này; sau đó mới biết làm thế nào để dụng công, làm cách nào để tu trì.

 

 

 Phàm những gì không mang theo được, quyết định đừng để nó trong lòng. Những gì có thể mang theo, nhất định phải tranh thủ thời gian từng giây từng phút, đừng để luống qua vô ích.


Những gì có thể mang theo? Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức đều có thể mang theo; đây là việc thiện nhỏ của thế gian! Chư Phật, Như Lai còn kỳ vọng ở chúng ta đạt điều thiện lớn; đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Phật, thành Bồ Tát nhất định phải thâm tín Tịnh Độ, niệm Phật vãng sanh.


Làm thế nào mới đạt đến chỗ “Lão Thật”? Nhất định phải buông xuống vạn duyên. Ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh, duy trì tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi của chính mình. Câu “A Di Đà Phật” hãy thời thời khắc khắc giữ mãi trong tâm. Gặp chúng sanh nào hữu duyên, chúng ta hãy chân thành, cung kính, hoan hỉ đem pháp môn này giới thiệu với họ, khuyên mời và khuyến khích họ tu. Đây chính là chân thật cúng dường; “Trong tất cả cúng dường, cúng dường pháp là tối thắng”.


Có như thế mới tương ứng với bổn nguyện của Phật A Di Đà, với Chư Phật, Như Lai. Phải tu học như vậy thì thời gian trong một ngày của chúng ta mới không bị luống uổng; thân tâm chúng ta chắc chắn được thanh tịnh, pháp hỉ sung mãn và cảm ứng đạo giao với Chư Phật, Bồ Tát. (PS.Tịnh Không)

 

Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật

 

 

 

 

HT Tịnh Không Niệm Phật

 

 

Giáo Dục, Phong Thủy, Vận Mạng

 

 

 

Ăn uống và sức khỏe

 

 

 

 

QUÁN TÂM VÔ THƯỜNG - QUÁN PHÁP VÔ NGÃ

 

 

 

Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Chảng sai

 

 

 

Vào Cửa Tịnh Tông (Tịnh Tông Nhập Môn)

 

 

 

 

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng

 

 

Sám hối nghiệp chướng (1/6)

 

 

 

Sám hối nghiệp chướng (2/6)

 

 

 

 

Sám hối nghiệp chướng (3/6)


 

 

 

 

Sám hối nghiệp chướng (4/6)

 

 

 

Sám hối nghiệp chướng (5/6)

 

 

 

Sám hối nghiệp chướng (6/6)

 

 

 

Hóa giải xung đột nội tâm

 

 

 

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung

 

 

Pháp Sư Tịnh không khai thị 2017

 

 

 

Nói Về Nhân Quả

 

 

Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa trọn bộ

KÍCH VÀO BIỂU TƯỢNG  >I ĐỂ CHUYỂN BÀI

 

 

 

Vì sao ma nhập

 

 

 Lời Pháp Vàng Ngọc Của Hòa Thượng Tịnh Không

 

 

Tiểu Sử Pháp sư Tịnh Không

 

 

Một Người Đời Này Không Thể Không Biết Đến

 

 

 
Back to Top