Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
TU THẬP THIỆN

 Chẳng giết, chẳng trộm, chẳng tà dâm, gọi là ba nghiệp nơi THÂN.
Chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói luỡi đôi chiều, chẳng ác khẩu, gọi là bốn nghiệp nơi MIỆNG.
Chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, gọi là ba nghiệp nơi Ý.

 Thiện-ác chẳng ngoài ba nơi thân-khẩu-ý. Đã biết nhân quả sẽ tự phòng giữ thân-miệng, rửa lòng gột ý. Dù ở trong nhà tối , phòng kín, vẫn luôn như đang ở truớc Thiên Đế, chẳng dám móng khởi chút bỉ ổi nào, kẻo vuớng phải tội vạ. Đấy chính là đại pháp “ trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân” để dạy khắp hết thảy chúng sanh thuợng, trung, hạ căn của đức Đại Giác Thế Tôn vậy.


Tuy thế kẻ cuồng sợ bị câu thúc, bảo đó là chấp tuớng, kẻ ngu nhằm tránh khỏi bị xấu mặt, bèn bảo đó là chuyện vu vơ. Trừ hai hạng nguời này ra, có ai lại chẳng tin nhận? Phải biết rằng: từ địa vị phàm phu cho đến khi viên chứng Phật Quả, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ nào chẳng tin nhân quả đều là hạng tự đánh mất thiện nhân, thiện quả, luôn tạo ác nhân, luôn chịu ác quả, trải kiếp số như bụi trần, luân chuyển trong ác đạo, chưa thể xuất ly vậy.
Buồn thay!


Trích Nhân Quả
Ấn Quang Đại Sư
Như Hòa dịch

 

 
Back to Top