Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
PHẬT PHÁP KHÔNG RỜI THẾ GIAN PHÁP.

  “Bất ly Phật pháp, nhi hành thế pháp. Bất phế thế pháp, nhi chứng Phật pháp” (Chẳng lìa Phật Pháp mà hành thế pháp, chẳng bỏ thế pháp mà chứng Phật Pháp).

“Bất ly Phật pháp” – trong tâm thường có một câu “A Di Đà Phật”, trong lòng thường tưởng niêm Phật A Di Đà. Công đức cúng dường hình Phật thật bất khả tư nghì. Quý vị thích hình Phật nào thì lễ bái cúng dường hình Phật đó… Ngày ngày cùng hình Phật đó ở một nơi, cùng A Di Đà Phật ở một chỗ, tức là “Bất ly Phật pháp”… Quý vị phải đem lòng cung kính đối với Phật Đà, sư phụ, các đạo hữu đồng tu, cung kính cha mẹ và người nhà của quý vị thì cả nhà đều vui, đó là “Nhi hành thế pháp”. Quý vị đem những điều tu được trong Phật pháp, ứng dụng vào trong gia đình của mình, ứng dụng vào trong sinh hoạt của mình thì mới thật sự là thọ dụng.

“Bất phế thế pháp, nhi chứng Phật pháp” câu này nói càng triệt để hơn. Mọi thứ trong thế pháp (pháp thế gian) đều làm được viên mãn, tức là Phật pháp. Không phải rời thế pháp mới tu Phật pháp được. Thế pháp và Phật pháp là cùng một việc… “Tâm tịnh ắt thổ tịnh”, làm sao tịnh hóa tâm mình? Câu “A Di Đà Phật” là tịnh hóa tâm địa. Khi tất cả vọng tưởng, chấp trước, phiền não hiện lên, đều lập tức trở về một câu “ A Di Đà Phật” thì tất cả mọi việc đều không còn nữa. Tất cả ý niệm đều quy về Phật A Di Đà, chỉ tưởng nhớ Phật A Di Đà, không nghĩ về các ý niệm khác. Các ý niệm khác đều tạo lục đạo luân hồi, duy chỉ có câu “A Di Đà Phật” này là chứng Phật pháp nhất. “Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niêm tương ưng niệm niệm Phật”, đó tức là chứng Phật pháp.

-trích Niệm Phật Thành Phật-

 
Back to Top