Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
Pháp Ngữ Của Cô Giáo Lưu Tố Vân: Học Phật

  *Học Phật là cầu những gì? Là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cầu sanh Tịnh Độ. Ngoài ra tôi không cầu gì cả.
*Chúng ta là người học Phật nhất định phải học có được Trí Huệ.
*Trên đường học Phật nhiều quanh co, nhất định phải giữ vững niềm tin.

*Người học Phật phải có Chánh tri Chánh kiến.
*Học Phật phải "Nhất Môn Tinh Tấn, Trường Thời Huân Tu".
*Người học Phật phải mở rộng tâm lượng, buông xuống ngã chấp (chấp ta).
*Học Phật phải mở rộng tâm lượng, tâm lượng phải lớn. Tâm lớn, lượng lớn pháp mới lớn.
*Học Phật phải Chánh tri, Chánh kiến, Chánh giác và Chánh tu.
*Học Phật, học hiểu rõ rồi, tâm chân thành nhất định sẽ phát khởi.
*Người học Phật phải: Đại độ, Đại khí và Đại lượng. Làm được ba cái Đại này thì Trí Huệ sẽ triển khai.

*Học Phật phải học ngu, cái ngu này không phải là ngu si, cũng không phải là ngu muội, cũng không phải là ngu xuẩn, mà là "Đại trí nhược ngu" (bề ngoài xem như tầm thường nhưng thật sự là người đại trí).
*Tôi thiết thực thể hội được: Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người; Niệm Phật là cái vui sướng lớn nhất của đời người; Làm Phật là mục tiêu cuối cùng của đời người.
*Tôi học Phật niệm Phật là vì muốn làm Phật.

Cô Giáo Lưu Tố Vân

 
Back to Top