Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
Lạy Phật Được Chư Hộ Pháp Ủng Hộ

  Một khi chúng ta thành kính lạy Phật Bồ Tát rồi, thì tự nhiên chư Hộ Pháp cũng hộ ta. Vì sao vậy? Vì chư Hộ Pháp là đệ tử hộ pháp cho Phật. Mà ta thường kính lạy niệm Phật, là kính vị thầy “Sư phụ” của họ lý đương nhiên họ kính lại mình, mà đã kính mình nên khi có nạn tự nhiên họ liền giúp mình.

Cũng như đứa bé kia nó biết lễ kính cha mẹ mình thị tự nhiên mình cảm mến lại nó, nếu nó có bị hoạn nạn thì mình liền giúp nó lý cũng như vậy. Còn như ai phát tâm quy y Tam Bảo là đệ tử Phật, thì mình như em nhỏ sanh sau, còn Chư Hộ Pháp như anh lớn, nên anh thì có trách nhiệm bảo hộ cho em nhỏ , lý đây cũng như vậy. Cho nên người nào tín tâm thường lạy Phật thì được Phật nghĩ đến và Chư Hộ Pháp ủng hộ hiện đời.

Còn về kiếp sau quả báo còn lớn hơn nữa, vì sao? Vì Chư Phật Bồ Tát là những vị đã huân tập tích chứa tất cả công đức lành đã viên mãn. Nên chư Phật là biểu tượng chỗ thiện lành phúc đức tối thượng, mà người nào lạy Phật là tâm đã hướng đến chỗ công đức của Chư Phật nên tự tâm mình cảm thông công đức của Phật vào tâm mình và mình có chủng tử (hạt giống) công đức và tương lai các hạt giống đó phát triển như Phật và nhất định sẽ thành Phật. Có chỗ nói: Kính thầy thì mới làm thầy. Còn mình kính lễ Phật thì sẽ thành Phật ở kiếp mai sau. Lại kinh nói: người thường kính lạy Phật thì đời sau sinh làm người được quả báo thân tướng đoan trang, ai thấy cũng kính mình, như mình đã kính Phật. Cho nên công đức lạy Phật được xếp đứng đầu của 10 nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy:

"“ Nhất giả lễ Kỉnh chư Phật”"

Cho nên nếu mình nghèo không có tiền làm công đức, thì mình siêng năng lạy Phật thì vẫn có công đức lớn như trong kinh Phổ Môn đã dạy.

Trích : Công Đức Lạy Phật
Sa Môn Thích Thiện Thuận

 
Back to Top