Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
ĐẮC NHÂN TÂM

 Tâm thanh tịnh đó là tâm Phật

Tâm buông lung vọng niệm là ma

Chân tâm là Phật đó mà

Vọng tâm là quỷ hiện ra tại lòng

 

Nhứt thiết duy tâm tạo

Vạn pháp do tâm sanh

Nhứt tâm sanh vạn pháp

Vạn pháp tồn tâm quy nhất

Phật do tâm thành. Đạo do tâm đắc

Đức do tâm tích.Họa do tâm vi

Tâm năng tác thiên đường

Tâm năng tác địa ngục

Tâm năng tác Phật

Tâm năng tác chúng sinh

Bởi hết thảy đều do tâm

Tâm thành tức Phật thành

Thành tâm tức thành Phật

Thế nên cầu sửa tâm chúng sinh

Nên trở thành tâm Phật.


Trích: ĐẮC NHÂN TÂM_HT-THÍCH GIÁC NHIÊN

 

 
Back to Top