Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK

Pháp ngữ HT. Tuyên Hóa

Chân Thành Niệm Phật - HT Tuyên Hóa

  Chân thành niệm Phật chính là miệng niệm Phật, tâm niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật. Trong tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, toàn thân hành trì A Di Đà Phật. Người chân thành niệm Phật là nhất tâm nhất ý niệm Phật, ngay cả khi ăn cơm, uống nước, mặc áo, đi ngủ cũng không quên.

Mười Pháp Giới Không Ngoài Một Niệm Của Tâm

  "Mười Pháp-giới từ đâu lại? Chính từ tâm ta hiện tiền một ý niệm ra."
- Nhược nhân dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật.
Ưng quán Pháp-giới tánh,
Nhất thiết duy tâm tạo.
Nếu ai muốn thấu rõ
Ba đời tất cả Phật,
Hãy quán tánh Pháp-giới,
Tất cả chỉ tâm tạo.

Ðạo Thì Phải Hành, Chẳng Hành Sao Có Đạo.

  Người xưa nói rằng :
"Ðạo thì phải hành,
Chẳng hành sao có đạo.
Ðức là do tu,
Không tu sao có đức ?"

Thế nào là Phật Pháp- HT Tuyên Hóa

  Thế nào là Phật-pháp? Phật-pháp tức là thế gian pháp. Song nó là pháp mà người thế gian không muốn làm. Người đời ai cũng bận rộn lăng xăng, mà phát xuất điểm không ngoài lòng ích kỷ riêng tư, chỉ lo bảo vệ thân mạng và của cải chính mình.

THỨC KHUYA DẬY SỚM - VÌ AI RỘN?

  Mình phải thức khuya dậy sớm lễ Phật, niệm Phật, cầu tiêu tan tội chướng.
Nên vì Pháp mà bận rộn.
Túc hưng dạ mỵ vi thùy mang.
Chúng sinh nan độ phả kham thương.
Mê chư trần lao tánh điên đảo.
Nhĩ đề diện mệnh háo vô phương.
Nghĩa là:

Back to Top