Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK

Nhân quả - luân hồi

Quả Báo Của Sự Sát Sanh Là Đoản Mạng

  Lúc còn trẻ tôi chưa học Phật cũng ưa ăn thịt. Nghiệp tôi tạo nặng hơn rất nhiều người, vào thời kháng chiến [chống Nhật] tôi thường đi săn bắn, sau khi đọc kinh Địa Tạng tôi rất sợ hãi, thực sự lo sợ nên bắt đầu ăn chay trường, chẳng dám ăn thịt nữa, tự biết tội mình đã tạo rất nặng. Lúc nhỏ vô tri, cha tôi ưa thích săn bắn nên chúng tôi thường theo ông lên núi săn bắn, mỗi ngày đều đem những con vật bắn được về nhà.

Muốn Được Quả Báo Lành Thời Phải Nên Làm Gì?

  Lúc bấy giờ, Tôn giả Khánh Hỷ cùng với 1.250 vị Tỳ-kheo ở trên Pháp hội Linh Sơn.
Khi ấy ngài Khánh Hỷ chắp tay đảnh lễ, rồi đi nhiễu Phật ba vòng, gối phải quỳ, chắp tay, và thưa hỏi Đức Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật:

Còn Phàm Phu, Ai Là Không Phiền Não?

  * Nếu như vọng niệm đầy dạ, qua lại loang loáng, quẩn quanh nơi ý, đó là do chưa thật sự đề khởi chánh niệm. Nếu chánh niệm chân thật, thiết tha thì sẽ khăng khăng chuyên chú vào một cảnh chánh niệm. Như thường nói: “Chế ngự, thuần phục đúng pháp thì giặc cướp cũng như con đỏ. Chế ngự, thuần phục thất cách thì kẻ tay chân cũng thành oan gia”.

Kinh Dạy: “ Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả”.

  Kinh dạy: “ Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”.
Thuờng thấy kẻ ngu vô tri vừa làm chút điều lành liền mong đại phuớc. Vừa gặp phải nghịch cảnh bèn bảo làm lành mắc họa, chẳng có nhân quả. Từ đó cái tâm ban đầu lùi sụt, đâm ra báng bổ Phật pháp. Họ nào biết đến ý chỉ huyền áo “ quả báo thông ba đời, chuyển biến do tâm”.

Tạo Hình Tượng Phật, Bồ Tát, Phước Ấy Vô Lượng

 Việc đúc tạo tượng Phật; hiện nay đúc hình tượng Phật, Bồ Tát rất thuận tiện, hiện nay có thể làm khuôn, làm khuôn xong có thể đúc mấy ngàn tượng, mấy vạn tượng Phật với chi phí thấp. Hiện nay [mọi việc đều] cơ giới hóa, thời xưa phải dùng tay nghề khéo léo. Còn việc vẽ tranh, ấn loát cũng rất thuận tiện. Thế nên chúng ta phải biết làm sao có thể theo kịp những đại đức thời xưa, phải có tâm chân thành cung kính, tâm khẩn thiết đem lại lợi ích cho chúng sanh, thì bạn sẽ được ích lợi to lớn, “sở thọ quả báo, tất hoạch đại lợi”. Chúng ta tự làm, dạy người khác làm, nếu tự mình chẳng có nhân duyên, điều kiện chẳng đủ thì chúng ta khuyên người khác làm cũng được lợi ích rất lớn.

Back to Top