Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
ẤN TỐNG CHUYÊN TẶNG TÔN ẢNH PHẬT KỲ 49

 Được sự tin tưởng chắt chiu hùn phước của Quý nhà đạo tâm xa gần, trong sự kiện kỳ 49, kính xin chuyển tặng:

- Tôn ảnh Phật A Di Đà, KT 40x60cm.
- Tổn ảnh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát 40 x 60cm.
- Bảng Quy Tắc Tu Học, KT 40x60cm.

Được sự tin tưởng chắt chiu hùn phước của Quý nhà đạo tâm xa gần, trong sự kiện kỳ 49, kính xin chuyển tặng:

- Tôn ảnh Phật A Di Đà, KT 40x60cm.
- Tổn ảnh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát 40 x 60cm.
- Bảng Quy Tắc Tu Học, KT 40x60cm.

Kính Quý liên hữu phát tâm nhận tôn ảnh Phật, Thánh Chúng và bảng Quy Tắc Tu Học về tôn trí xin hoan hỉ cho các thông tin:
1/ Họ tên người nhận:....................................
2/ Địa chỉ:........................................................
3/ Số điện thoại:..............................................
4/ Số lượng mỗi tôn ảnh:...............................

Kính xin Quý vị hoan hỉ thỉnh tôn ảnh ép gỗ, có khung mỗi bưu kiện chỉ gói được 2 tôn ảnh, với yêu cầu chuyển tặng số nhiều sẽ tặng tôn ảnh giấy.

Xin hoan hỉ cho đầy đủ 4 thông tin, với các yêu cầu không đầy đủ 4 thông tin sẽ không chuyển tặng được.
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to Top