Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
Tám Điều Cốt Yếu, Người Tu Tịnh Nghiệp Nên Ghi Nhớ:

  Có tám điều cốt yếu, người tu tịnh nghiệp nên ghi nhớ:
1/ “Vì sự sanh tử, phát lòng Bồ-đề”, đây là đường lối chung của người học đạo.
2/ “Dùng tín, nguyện sâu trì danh hiệu Phật, đây là chánh tông của môn Tịnh độ.


3/ Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm, làm phương tiện dụng công.
4/ Lấy sự chiết phục phiền não hiện hành làm việc yếu tu tâm.
5/ Lấy sự giữ chắc bốn trọng giới làm căn bản vào đạo.
6/ Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên tu hành.
7/ Lấy nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc của môn Tịnh độ.
8/ Lấy các điềm lành làm chứng nghiệm cho sự vãng sanh.

 
Back to Top