Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
PHẬT PHÁP PHÂN BIỆT ''TRI THỨC'' VÀ ''TRÍ TUỆ'' NHƯ THẾ NÀO ?

 Phật pháp đáng quý nhất là khai ngộ, vì sao khai ngộ ? Tâm thanh tịnh sẽ khai ngộ, trên đề kinh này biểu thị rất rõ ràng, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thanh tịnh, bình đẳng, sau cùng là giác sẽ khai ngộ.

 

Thanh tịnh là định, là chân tâm. Bình đẳng là chân tâm càng sâu hơn một bậc, đại triệt đại ngộ. Được tâm thanh tịnh là khai ngộ, không phải đại triệt đại ngộ, vì sao ?

A La Hán đạt được, Bích Chi Phật đạt được, đạt được thanh tịnh. Bồ Tát đạt được bình đẳng, đại triệt đại ngộ sẽ thành Phật.

Ngài Huệ Năng đại triệt đại ngộ, từ đâu mà được ?
Từ thanh tịnh bình đẳng.

Thanh tịnh bình đẳng quả thật không liên quan gì đến việc biết chữ hay không, hay đã học hay chưa, ngài đã làm tấm gương tốt cho chúng ta.

* Bởi thế không có giới, định, thì không gọi là trí tuệ,
mà gọi là tri thức, tri thức đều từ bên ngoài vào.

Ngày nay toàn bộ thế giới sẽ xuất hiện một vài phiền phức như: xã hội động loạn, thiên tai tới tấp, nguyên nhân gì ?

Không có trí tuệ, toàn là tri thức !

Tri thức phát hiện ra vấn đề nhưng không thể giải quyết vấn đề.

Trí tuệ phát hiện được lại có thể giải quyết, mà không có di chứng về sau. Vì sao vậy ?

Tâm trí tuệ thuần tịnh thuần thiện, tâm tri thức không được như thế. Tâm tri thức là tâm phàm phu, có tình chấp, có phân biệt, có vọng tưởng. Tâm trí tuệ không có, trí tuệ là chân tâm.

Phật Pháp phân biệt nội ngoại là từ chỗ này, nếu chúng ta học Phật, xuất gia, thọ giới, suốt đời hoằng pháp lợi sanh. Nhưng chúng ta chưa buông bỏ tình chấp, chưa buông bỏ phân biệt chấp trước, thì tất cả những gì ta học được và dạy người khác đều là tri thức.

Tri thức của kinh điển, ta không có trí tuệ của kinh điển, không thể không biết điều này !

H.T,. TỊNH KHÔNG !

 
Back to Top