Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
ĐIỀU LỢI TỤNG KINH ĐỊA TẠNG


28 ĐIỀU LỢI.
Ðức Phật bảo Ngài Hư-Không-Tạng Bồtát: "Lóng nghe! Lóng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho.


Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ-tát và nghe Kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen, chiêm lễ, thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi như sau đây:
1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.
3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.

4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Ðề.
5. Ðồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.
6. Những bịnh tật không đến nơi thân.
7. Khỏi những tai nạn về nước và lửa.
8. Không có bị hại vì trộm cướp.
9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.
10. Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.
11. Ðời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.
12. Ðời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần.
13. Thân tướng xinh đẹp.
14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.
15. Hoặc làm bực vua chúa.
16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.
17. Có mong cầu chi cũng đều được toại ý. 18. Quyến thuộc an vui.
19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.
20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
21. Ði đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.
22. Ðêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.
23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.
24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.
25. Các bực Thánh ngợi khen.
26. Căn tánh lanh lợi thông minh.
27. Giàu lòng từ mẫn.
28. Rốt ráo thành Phật.

BẢY ĐIỀU LỢI. Lại vầy nữa, nầy Hư-Không-Tạng Bồ-tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài ÐịaTạng Bồ-tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ-tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Ðịa-Tạng Bồ-tát mà khen ngợi chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích:
1. Mau chứng bực Thánh.
2. Nghiệp ác tiêu diệt.
3. Chư Phật đến ủng hộ.
4. Không thối thất Bồ Ðề tâm.
5. Bổn lực được tăng trưởng.
6. Việc đời trước đều rõ biết.
7. Rốt ráo thành Phật".

ĐẠI HỘI TÁN THÁN. Bấy giờ, bất khả thuyết tất cả các Ðức Phật và đại Bồ-tát cùng tám bộ chúng Trời, Rồng ... ở mười phương đến dự Pháp-hội đó, nghe đức Thích-ca Mâu-ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Ðịa-Tạng Bồ-tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời Ðao Lợi rưới vô lượng hương hoa, thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường đức Thích-ca Mâu-ni Phật và Ðịa-Tạng Bồ-tát xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa-Tạng Bồ-tát Bổn-Nguyện quyển Hạ hết Bốn thể Địa-Tạng so nhơn trong Kinh Tạng tỏ trông ngóng Do tiền sanh đời nay tụng Đại Thừa phước lợi vô cùng Quyết sẽ báo vãng sanh
Nam-mô Thường-trụ Thập-phương Tăng (3 lần)
Nam-mô Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát (2 lần)
Nam-mô Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát Ma-ha-tát

 

 
Back to Top