Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
Ăn Chay

  Ăn chay khỏi bệnh, nghiệp tan
Ăn chay mạnh khỏe, trái oan chẳng còn
Ăn chay huệ phước song toàn
Ăn chay niệm Phật phước còn tăng cao.

Ăn chay sửa tánh dồi dào
Ăn chay mới biết thấp cao tu hành
Ăn chay niệm Phật làm lành
Ăn chay mới trổ nhiều cành Hoa Tiên.
Ăn chay cửa Phật đặng vào
Ăn chay áo gấm, mão bào mẹ ban
Ăn chay cứu được tam tràng
Ăn chay cứu được BẢY ĐỜI MẸ CHA.
Ăn chay khỏi bị xích xiềng
Ăn chay mới thoát khỏi miền trầm luân
Ăn chay nghiệp chướng mới dừng
Ăn chay thoát kiếp mình từng trả vay...!
Nam Mô A Di Đà Phật !
Muốn đắc Phật tâm phải thế nào
Dọn mình giải thoát sớm nhanh mau
Trì trai giữ giới chuyên tu niệm
Nhập định tham thiền cố luyện trau.
Cố gắng công phu tròn tánh mạng
Thoát nhiên đại ngộ mới anh hào
Ba đời chư Phật đà như thế
Chí quyết liều mình quả vị cao.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô A Di Đà Phât !
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát !
Nguyện đem công đức tạo thành
Hướng về tất cả chúng sanh muôn loài
Rãi ban hạnh phúc muôn nơi
Giúp người giác ngộ an vui Đạo đời.!
Nam Mô A Di Đà Phật..!

(suu tầm)

 
Back to Top