Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK

Khai thị niệm phật

KỆ TU TRÌ

 


Giữ vẹn luân thường
Trọn hết bổn phận
Ngăn dứt lòng tà
Giữ gìn lòng thành.
Đừng làm các ác
Vâng làm các thiện
Kiêng giết cứu mạng
Ăn chay niệm Phật
Hồi hướng vãng sanh
Thế giới Cực Lạc.
Dùng để tự hành
Lại còn dạy người
Ấy gọi Phật tử
Hành giả hãy nên
Làm như thế ấy
Công đức vô lượng.

 

 

“Niệm Phật mới hòng tiêu túc nghiệp,
Kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm”.

“Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn,
Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc”.

“Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh
Núi khe nẽo khách, từ nay thôi quyến luyến.

Tự mình chẳng về, về liền được
Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vâng”.

“Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết,
Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành”.

 

(Ấn Quang Đại Sư)

 

 

Bước đầu học phật

Thích Ca Mâu Ni Phật là do niệm Phật mà thành Phật Thích Ca Mâu Ni Phật là do niệm Phật mà thành Phật

 Đây là tướng thứ sáu “thành đạo”: “Đắc vi diệu pháp, thành tối chánh giác”. Đây chính là dáng vẻ Bồ Tát thị hiện thành Phật. Bạn xem, Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời chính là trải qua như vậy. Từ Trời Đâu Xuất ...

 

Pháp ngữ

"NẾU CƯỠNG ÉP TÂM CHUYÊN NHẤT THÌ TRỌN CHẲNG CHUYÊN NHẤT NỔI" "NẾU CƯỠNG ÉP TÂM CHUYÊN NHẤT THÌ TRỌN CHẲNG CHUYÊN NHẤT NỔI"

  * Bồ Tát lại bảo đại chúng: “Các ông lo ngại thân mình bị ràng buộc trong lưới rập thế sự, ý niệm chẳng được thanh tịnh ư? Ta có một pháp: các ông chỉ cần phát nguyện xa lìa, cầu giải thoát, tâm ...

 

Pháp âm

TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 3) TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 3)

  Người chân chánh phát tâm niệm Phật, trong thời đại động loạn này, nhất định phải nhận thức rõ ràng: “Nhà Phật thường nói: ‘Muôn thứ không mang được, chỉ có nghiệp theo thân’”. Chúng ta phải suy ngẫm, hiểu rõ câu này; sau ...

 

Tịnh độ

Phật giáo quan

CỨU ĐÀN KIẾN ĐƯỢC TĂNG TUỔI THỌ CỨU ĐÀN KIẾN ĐƯỢC TĂNG TUỔI THỌ

  Vào thời đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ-kheo đã chứng đắc lục thần thông, quán sát thấy trong số đệ tử mình có một chú sa-di chỉ trong 7 ngày nữa ắt phải chết. Vì lòng từ bi, ngài liền bảo ...

 

Tin Tức

Sự Kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều và Phật Đản Vesak LHQ 2019 Sự Kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều và Phật Đản Vesak LHQ 2019

 Trong 2 ngày 27, 28/2/2019, thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra trong sự chú tâm cao độ của thế giới và đặc biệt hơn nữa sự kiện ...

 
Back to Top